Deze nieuwe wetgeving benadrukt de verantwoordelijkheid van de deskundige

Hoe beschermt u uzelf ?

Als boekhouder of accountant is het belangrijk dat :

 • U een opdrachtbrief opstelt om uw verantwoordelijkheid af te dekken en waarin u de tarieven aangepast aan de missie en verantwoordelijkheden vaststelt.
 • U een check-list opstelt met de te verzamelen elementen en de te stellen vragen;
 • U u het recht voorbehoudt om de hypothesen die naar voren worden gebracht en het feit dat ze worden aangevochten, te bewijzen;
 • U u het recht voorbehoudt om te bewijzen dat alle vragen zijn gesteld en alle scenario's in overweging zijn genomen;
 • Uw klant u de informatie schriftelijk overmaakt (bewijs);
 • U de klant het financieel plan en een verklaring op erewoord laat ondertekenen waarin hij bevestigt dat de informatie in het financieel plan door hem is verstrekt.

Voorbeeld van een voorwoord:

Bij de oprichting van een onderneming moeten de oprichters een financieel plan opstellen waarin wordt aangetoond dat ze over een toereikend aanvangsvermogen beschikken om de onderneming in staat te stellen haar activiteiten gedurende ten minste de eerste twee jaar op permanente basis uit te oefenen. In geval van faillissement gedurende de eerste drie jaar kunnen de oprichters aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend was. Om te beoordelen of dat initiële vermogen toereikend is, kan naast het eigen vermogen ook rekening worden gehouden met achtergestelde leningen.


In het hiernavolgende verslag presenteren wij de voorlopige financiële gegevens van het project %Contact% op basis van de onder haar verantwoordelijkheid verstrekte informatie.


Wij herinneren u eraan dat de gemaakte prognoses indicatief zijn en onderhevig aan marktschommelingen en economische factoren die hier niet kunnen worden gemodelleerd.


Voorbeeld van een oprichtersverklaring

Ik, ondergetekende, %Contact%, oprichter van de BV %Customer%, verklaar hierbij dat de toekomstgerichte informatie met betrekking tot de markten, of het nu gaat om verkopen, acquisities (inkoop, investeringen), personeelskosten of wijzigingen daarin, die in dit financieel plan zijn opgenomen, inderdaad instructies zijn die door mij zijn gegeven.


Voorts erken ik dat ik op de hoogte ben gebracht van de risico's die verbonden zijn aan de haalbaarheid van het project en dat %Licence% die ons heeft bijgestaan bij de voorbereiding ervan, in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld omdat zij op basis van de haar verstrekte informatie heeft gehandeld. Zij kan deze informatie niet grondig onderzoeken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen te wijten aan een onjuiste of onvolledige informatie.

TOP^

Met HannaH kan u een mooi financieel plan afgeven aan uw klant of notaris,…

Zoals u weet kan u met HannaH uw financiële plannen via Word afdrukken. In dit document zullen we een aantal tips & trucs met u delen die u zullen helpen uw verslagen te personnaliseren.

Het Wordsjabloon “HannaHModelVerslag”

Standaard sjabloon

Het is mogelijk om een standaard sjabloon (uw kleuren, logo's en lettertypes) te maken dat voor elke afdruk van bestanden wordt gebruikt.


Hoe doet u dit?

 1. Klik met de rechtermuisknop op uw HannaH-pictogram en kies de optie "openen bestandslocatie".
 2. Klik met de rechtermuisknop op het "HannaHModelVerslag" bestand en neem de "open" optie (het is echt belangrijk om het op deze manier te openen en niet door te dubbelklikken op het bestand).
 3. Uw bestand is nu open in .dotx (Wordsjabloon) en u kunt alle gewenste wijzigingen aanbrengen.
 4. Sla uw sjabloon op in de map HannaH en dit zonder de naam te wijzigen
 5. Bij elke afdruk via Word zal HannaH de layout van uw Wordsjabloon toepassen

Een bestaande stijl wijzigen

In het Wordsjabloon hebben we de stijl van de verschillende titels gedefinieerd. Dat maakt het voor u mogelijk snel alle titels van een categorie in één keer aan te passen (kleur, lettertype) en aan uw wensen aan te passen.


Hoe gaat u tewerk?

 1. U opent uw Word sjabloon zoals hierboven onder « Standaard sjabloon » beschreven staat.
 2. U begeeft zich naar de galerie Stijlen die u op het tabblad Start vindt
 3. Met een rechtermuisklik bijvoorbeeld op Kop 1 en een klik op wijzigen opent u de sectie Opmaak
 4. Nu kan u de gewenste opmaakwijzigen zoals tekenstijl, grootte, kleur,… inbrengen en bewaren.

Hetzelfde kan u doen voor alle titels.

Een logo inlassen

Hoe gaat u te werk om een logo op de voorpagina in te lassen?

 1. U opent uw Word sjabloon zoals hierboven onder « Standaard sjabloon » beschreven staat.
 2. U gaat staan op de plaats waar u een logo wenst in te voegen
 3. U klikt in het lint op het tabblad Invoegen + op de knop Afbeelding
 4. U zoekt uw logo op en selecteert het met een dubbele klik. Met een klik op invoegen wordt uw logo in uw Word sjabloon opgenomen.

Enkele tips voor het afwerken van uw Worddocument (na afdruk in HannaH)

De volgorde van de rubrieken aanpassen

U kan heel gemakkelijk de volgorde van de rubrieken wijzigen zonder te moeten knippen en plakken.


Hoe gaat u tewerk ?

 1. In Word gaat u naar het tabblad Beeld
 2. In de eerste sectie links klikt u op Afdrukweergave en Overzicht
 3. Tenslotte stelt u het aantal Niveaus gelijk aan 2
 4. Met Slepen en neerzetten kan u de volgorde in uw document wijzigen

De afdrukstand van een gedeelte van uw document aanpassen in Staand

Hoe gaat u tewerk?

 1. U vraagt de afdrukweergave met 2 niveaus (cf hierboven) en selecteert de delen die in Staand moeten komen.
 2. Klik op Pagina-indeling > startpictogram dialoogvenster Pagina-instelling .
 3. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling onder Afdrukstand op Staand.
 4. Klik in het vak toepassen op geselecteerde tekst.

De inhoudsopgave bijwerken

In uw verslag wordt de inhoudsopgave automatisch gegenereerd. Indien u echter bepaalde rubrieken verwijdert, tekst toevoegt op bladsprongen inlast, mag u niet vergeten de inhoudsopgave bij te werken.


Hoe doet u dat ?

 1. Met een klik selecteert u de inhoudsopgave
 2. Met een rechtermuisklik opent u “De inhoudsopgave bijwerken
 3. U selecteert de tweede optie « Hele tabel bijwerken» Zowel de titels als de nummering worden aangepast.
TOP^

Goed nieuws, HannaH is nu al conform aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De nieuwe vennootschapswetgeving werd eind februari eindelijk goedgekeurd. Een van de vele punten van deze hervorming is het toenemend belang van het financieel plan bij een nieuwe vennootschap.


“De verplichting om een financieel plan op te stellen (artikel 215 W.Venn.) wordt behouden en verscherpt. Het financieel plan, dat zijn nut in de praktijk heeft bewezen, beoogt een dubbel doel.


In de eerste plaats moet het de lichtzinnige oprichting van vennootschappen beletten.


De spreuk “bezint eer ge begint” indachtig, moeten de oprichters nadenken over de voorgenomen bedrijvigheid en de nodige financiële middelen ter beschikking van de vennootschap stellen.


In de tweede plaats beschermt het de oprichters omdat het de rechter in staat stelt hun aansprakelijkheid wegens de oprichting van een vennootschap met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen (artikel 5:16, 2°) te beoordelen op grond van de toestand en de informatie die op het tijdstip van de oprichting voorhanden waren.” Artikel 5.4


Het financieel plan is heel wat meer dan een document dat je aan de notaris afgeeft.


Het moet de oprichter tot nadenken brengen over de leefbaarheid van zijn project en tot het voorzien van de nodige financiële middelen om zijn project te realiseren.


Voor de opstelling van een financieel plan kunnen de oprichters beroep doen op de bijstand van een extern expert. Al hoewel die bijstand niet verplicht is, wordt die voor startende ondernemers sterk aangeraden. De accountant zal de starter helpen bij het definiëren en vooral controleren van de verschillende omzetten en kosten.

Hoe of waar vind je in HannaH een antwoord?

Het artikel 5.4.2 geeft ons een beschrijving van wat het financieel plan minstent dient te bevatten. We overlopen hieronder die verschillende punten en zien hoe dat in HannaH voorzien is.

Een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid

Naast een algemene inleiding kan in HannaH ook aan elk scherm een commentaar gekoppeld worden.

 • De opties ‘Presentatie’ en ‘Commentaar’ in START activeren

Een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden + een openingsbalans

U krijgt een beginbalans met alle begininvesteringen, -financieringen, -kapitaal en –voorraad. HannaH neemt ook de te betalen btw op in de beginbalans.


Die beginbalans moet u zelf in evenwicht brengen via de post ‘Liquide middelen’ of ‘Kastekort’. Een kastekort wijst echter op onvoldoende financiële middelen om de activiteit te starten.

 • De optie ‘Oprichting’ aanvinken in het scherm “Dossiergegevens
 • De begininvesteringen in het scherm “Vaste activa” (Date = Startdate)
 • De beginfinancieringen in het scherm “Vorderingen en schulden” (Date= begindatum – 1mnd)
 • De eigen inbreng via het scherm “Kapitaal” (beginkapitaal)
 • De beginvoorraad in het detailscherm van het scherm “Aankopen”

Geprojecteerde balansen en een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden

HannaH berekent voor elk geprojecteerd boekjaar de te bestemmen winst (het te verwerken verlies) en houdt daarbij rekening met de belasting, verworpen uitgaven, vrijstellingen, winstbestemming,…


Automatisch worden gedetailleerde balansen genereerd, aangevuld met een horizontale & verticale analyse en een aantal ratio’s.

 • Optie ‘Jaarrekeningen’ en ‘Balansen’ in het tabblad “Planningen”

Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting

HannaH stelt een maandelijks liquiditeitsplan op dat rekening houdt met de door u ingestelde betalingstermijnen, de btw en de belastingen.


Periodes met een kastekort kunnen wijzen op een ontoereikend aanvangsvermogen. Die knelpunten moet u trachten op te heffen door bijkomende financieringen, minder kosten, enz te voorzien.

 • Optie ‘Thesaurie’ in het tabblad “Planningen”

Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet

Naast een algemene inleiding kan in HannaH ook aan elk scherm een commentaar gekoppeld worden.

 • De opties ‘Presentatie’ en ‘Commentaar’ in START activeren

De verwachte rendabiliteit

HannaH geeft aan of een project al dan niet rendabel is en zo ja vanaf wanneer.


Dat gebeurt op basis van een vergelijking van de verwachte omzet met de maandelijkse rendabiliteitsdrempel in een grafiek en een tabel.


De rentabiliteitsdrempel of minimum verkoop van een onderneming wordt gedefinieerd als het verkoopbedrag dat dient te worden gerealiseerd om het geheel aan vaste en variabele kosten te dekken.


In de tabel krijgt u naast de rendabiliteitsdrempel en de verwachte omzet, het verschil tussen beide waarden. Een negatief percentage betekent dat de voorziene verkoop die maand kleiner is dan de nodige omzet. Op de grafiek ligt in die maand de verkoopcurve (groene lijn) onder de rentabiliteitscurve.


Om rendabel te zijn moet de voorziene verkoop langdurig en duidelijk de rentabiliteitsdrempel overtreffen.

 • Optie ‘Rendabiliteit’ in het tabblad “Planningen”

In voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

De naam van het kantoor komt voor op elke pagina.

Periodiciteit van de balansen en resultatenrekening

Tenslotte preciseert het artikel 5.4.3 dat het eerste boekjaar niet noodzakelelijk gelijk moet zijn aan 12 maanden. Een eerste verkort/verlengd boekjaar dient echter aangevuld te worden met 1 of 2 boekjaren van 12 maanden.

 • In het scherm “Dossiergegevens” – Velden ‘Aantal boekjaren’ en ‘Duur van het eerste boekjaar’
TOP^

Anticiperen voor betere besluitvorming: het belang van budgetcontrole

Anticiperen voor betere besluitvorming: het belang van budgetcontrole

Als accountant bent u een hoofdrolspeler in het helpen van de bedrijfsleider om zijn bedrijf te sturen, dat wil zeggen om hem in een vooraf bepaalde situatie te brengen. Om deze situatie in kaart te brengen, moet een strategie worden uitgestippeld met te bereiken doelstellingen en deze strategie moet vervolgens in dagelijkse acties omgezet worden. Om zich te positioneren, activiteiten te coördineren en plannen voor de toekomst te maken, kan de manager gebruik maken van een tool die hem stuurt en helpt de juiste beslissingen te nemen: budgetopvolging !

Een bedrijf runnen enkel op basis van de traditionele boekhouding zonder budgetopvolging of dashboards is net alsof je met de auto rijdt door alleen te kijken in de achteruitkijkspiegel.Het opstellen van een budgetopvolging maakt het mogelijk om twee essentiële vragen te beantwoorden:


 • Zijn we op de goede weg ?
 • Hebben we de gestelde doelen bereikt (of halen we die) ?

Voor men een coherente budgetcontrole kan uitvoeren, moeten de budgetcijfers worden opgesteld gebaseerd op de lange termijndoelstellingen. Het opstart- of groeiproject moet financiële voorspellingen bevatten waaruit blijkt hoe de onderneming tijdens haar groei zal functioneren. Zodra de huidige financiële situatie en doelstellingen zijn vastgesteld, zal het mogelijk zijn een raming te maken op basis van de financiële behoeften. Er worden gewoonlijk twee soorten financiële voorspellingen opgesteld :


 • Jaarlijkse prognoses over een periode van één tot vijf jaar,
 • Een maandelijkse liquiditeitspositie ten minste voor de eerste 12 maanden.

Een budget is dus de financiële uitdrukking van een actieplan voor een bepaalde periode. Dit actieplan helpt bij het realiseren op korte termijn van de lange termijndoelstellingen.De budgetopvolging maakt een vergelijking mogelijk tussen reële cijfers en gebudgetteerde cijfers. Deze analyse zorgt voor een continu verbeteringsproces en dynamiseert het beheer.

Met een dynamische budgetopvolging weet u op elk moment waar u vandaan komt, waar u bent en waar u heen gaat....!

Pf. Janssen van ID-Soft

TOP^